Felhasználási feltételek

2012.01.22

A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja. A Weboldal használata ingyenes, az oldal kizárólag platformként szolgál Hirdetőktől megjelenő állások megjelenítésére.  Munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást az alábbiakban leírt technikai vagy jogi fogalmak jobb megértéséhez.

I. Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

A személyes adatok tekintenében az adatkezelő a 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül - jogszabályi kötelezettség hiányában - harmadik személyeknek nem adja át.

A személyes adatok felhasználásának célját mindíg megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől az Üzemeltető.

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el az Ön számítógépén ('cookie'). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfileok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfileok az Üzemeltetőhöz kerülnek. Az adatfileokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére a Üzemeltető megsemmisíti.

II. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

III. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

IV. A Weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül közvetlen ajánlatnak, azt az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.


A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

A Weboldalon található külső hivatkozások (az ausztriaimunkak.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja. 

A Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár. Üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.
 

V. Üzemeltető felelőssége


Az ausztriaimunkak.hu működtetését az Üzemeltető (www21 Kft.) közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az ausztriaimunkak.hu-n megjelent, harmadik féltől (Hirdető) származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel az ausztriaimunkak.hu-n meghirdetett ajánlatok minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen ajánlatok ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett ajánlatok/szolgáltatások valódiságáért.


Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Hirdetők és a Felhasználók közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A harmadik féltől származó (Hirdető), az ausztriaimunkak.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben az ausztriaimunkak.hu-n harmadik fél (különösen: magyar és külföldi munkaközvetítő cég) által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető jóhírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

Amennyiben az ausztriaimunkak.hu-n a harmadik fél (Hirdető) által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

 

A hirdetésekre vonatkozó általános felhasználási feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


www21 Kft.. (székhely: 9761 Táplánszentkereszt, Dózsa György u. 27.; Adószám: 12744130-3-18, számlaszám: 10104789-49729900-01000007, (továbbiakban: Kiadó vagy Reklámközzétevő) a gondozásában megjelenő kiadványokban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban Feltételek) mellett vállalja.

I. 
Általános szabályok

1.    A Reklámközzétevő gondozásában illetve kiadásában megjelenő kiadványokban (a továbbiakban: a “www.ausztriaimunkak.hu”) hirdetés közzétételére a Reklámközzétevő és a hirdetést megjelentetni kívánó személy (továbbiakban: Megrendelő: azaz Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató) között “hirdetési szerződés” alapján kerülhet sor.

2.    Jelen Feltételek szerint hirdetési szerződésnek minősül minden olyan írásban (levél, fax, e-mail – amennyiben ezeket a Reklámközzétevő arra jogosult képviselője azonosítható módon visszaigazolta) megkötött megállapodás, amelynek alapján a Reklámközzétevő hirdetés közzétételére, a Megrendelő pedig hirdetési díj megfizetésére köteles. A hirdetési szerződés egyedi szerződéssel vagy keret-megállapodással jön létre.

3.    Felek a hirdetési szerződésben szabályozzák a konkrét hirdetések közzétételének, a hirdetési díj megfizetésének, valamint a Reklámközzétevő által nyújtott konkrét engedmények feltételeit. 

4.    Jelen Feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen eltérés esetén a hirdetési keretszerződésben írásban rögzítettek értelemszerűen irányadóak. Vita és értelmezési probléma esetén mindenkor a (továbbiakban összefoglalóként nevezett) Magyar Reklámetikai Kódexben foglaltakat kell alkalmazni. A Feltételekre a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (“Reklámtv.”) rendelkezései az irányadóak.

II. 
A hirdetési szerződés létrejötte,
a hirdetés megrendelése és elfogadása

1.    A konkrét hirdetések megrendelése írásban vagy e-mailben a Reklámközzétevőnél e célra rendszeresített formanyomtatvány (megrendelőlap és szerződés) kitöltésével, illetőleg a Feltételek 2. pontja szerinti írásos módon történhet. 

2.    A megrendelés tartalmazza: a kívánt megjelenési időszakot, a hirdetés témáját, a megjelenés időtartamát és méreteit, a megjelenés helyét, a megjelenítések számát, a linket, a Megrendelő szükséges adatait, valamint Reklámszolgáltató általi megrendelés esetén a képviselt cég megnevezését.

3.    A Reklámközzétevő jogosult a megrendelését követően a megjelentetni kívánt hirdetés szövegét és tartalmát - jelen Feltételek szerint - ellenőrizni. Reklámközzétevő jogosult a Megrendelőtől megkövetelni mindazon szükséges bizonylatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vonatkozó jogi szabályok alapján a hirdetés megjelenhessen. 

4.    Reklámközzétevő a megrendelést akkor fogadja el, ha az arra jogosult képviselője a megrendelést írásban visszaigazolja. Ha a hirdetés nem felel meg a Feltételeknek, akkor Reklámközzétevő azt visszautasíthatja.

5.    Amennyiben a hirdetés tartalma, formája, minősége, leadásának ideje nem felel meg a Reklámközzétevő által támasztott követelményeknek vagy üzleti elképzeléseinek, kiadványa általános hangvételének, akkor a Reklámközzétevő jogosult a megrendelést visszautasítani, amiről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti.

III.
A hirdetés tartalma és formája

1.    A Megrendelő a hirdetés szövegét az MTA Helyesírási Bizottsága által kidolgozott, közzétett és mindenkor hatályos magyar (külön igény esetén idegen-) nyelv és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatározni. A Reklámközzétevő a hirdetés szövegén jogosult elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges és egyéb javításokat, de erről Megrendelőt legalább telefonon értesíti. és e javítások elvégzésére - a hiba mibenlétének közlésével együtt - a Megrendelőnek módot ad."
Ha a Megrendelő a javításokkal nem ért egyet, és a kifogását kellő időben írásban jelzi, Reklámközzétevő jogosult a megrendelést visszautasítani.

2. Ha a hirdetés szövegében tartalmi, érdemi változtatásra is szükség van, úgy a Reklámközzétevő a hirdetést - az általa javasolt módosításokkal - jóváhagyás végett visszaküldi a Megrendelőnek. A Megrendelő által írásban jóváhagyott, módosított hirdetés visszaérkezését követően a Reklámközzétevő írásban tájékoztatja a Megrendelőt a lehetséges legközelebbi megjelenés időpontjáról, ha az eredeti megrendelésben szereplő megjelenési időpont a változtatás miatt nem tartható.


3.  Álláshirdetés esetén Hirdető a szerződés aláírásával igazolja, hogy a www.ausztriaimunkak.hu oldalon megjelentetett álláshirdetés(ek) valós(ak), továbbá az arra a www.ausztriaimunkak.hu oldalról jelentkezőktől az aktuális törvényi előírások megfelelően semmiféle közvetítési díjat nem kér, illetve a hirdetésért mindennemű felelősséget vállal és egyben bármilyen jogvita esetén a Kiadó felelősségét kizárja, a vonatkozó törvényi előírásokat betartja.
A Kiadó nem avatkozik bele a Megrendelő és a Felhasználók közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Reklámozó/Megrendelő mentesíti a Kiadót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 

 

 

IV. 
Hirdetési korlátozások és tilalmak

1.     A Megrendelő nem kérheti olyan hirdetés megjelentetését, amelynek közlése magyar jogszabályi tiltásba vagy a Magyar Reklámetikai Kódexének előírásaiba ütközik, illetőleg alkotmányos elveket sért vagy közerkölcsi szempontból kifogásolható.

2.    A Reklámközzétevő a megjelentetni kívánt hirdetés előfeltételeit a jogszabályban előírt reklámtilalmak és reklámkorlátozások szempontjából ellenőrizheti. A Reklámközzétevő megítélése szerint aggályos tartalmú hirdetések közzétételét megtagadhatja, mert nem képes vizsgálni, hogy a megjelentetni szánt hirdetés sérti-e harmadik személy bármely jogát vagy jogos érdekét.

3.    A hirdetési szöveg, illetőleg kép tartalmáért, azok technikai kialakításáért elsődlegesen a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató tartozik felelősséggel. Harmadik személy által ezzel kapcsolatban támasztott akár közvetett, akár közvetlen kárigényeket a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató köteles megtéríteni.

4.    Megrendelő által megrendelt hirdetésre és annak tartalmára a Reklámtv. rendelkezései irányadóak. Ennek megfelelően a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató köteles figyelemmel lenni a Reklámtv. előírásaira, az általános és különös reklámtilalmakra köteles valamennyi szükséges nyilatkozatot megadni, amelyek a reklám közzétételéhez kellenek, illetve a Reklámközzétevő írásbeli kérésére ilyet szükség esetén bemutatni vagy beszerezni.

V. 
Hirdetés-leadási határidő

1.    Az www.ausztriaimunkak.hu honlapjain megjelentetni kívánt hirdetést a tervezett megjelenés előtt 2 (kettő) munkanappal korábban kell leadni, a pontos időpontot a visszaigazolás tartalmazza. 

2.    A Reklámközzétevőt nem terheli felelősség, ha a hirdetés késedelmes leadásából eredően az előzetes megállapodás szerinti megjelentetés nem teljesíthető. Amennyiben az előbbiekben említettek alapján az adott hirdetés leadása az egyedi, vagy a keretszerződésben meghatározott hirdetési akció (továbbiakban hirdetési akció) ütemtervében okoz késedelmet, ennek teljes felelősségét a Megrendelő viseli (ideértve azt az esetet is, amikor a hirdetési akció részlegesen valósítható csak meg), a Reklámközzétevő ebben az esetben is teljes akcióra megállapított díjra jogosult. Reklámközzétevő törekszik a Megrendelő ilyen késedelme esetén is a hirdetési akció ütemtervében meghatározott megjelentetések teljesítésére.

3.    Amennyiben a www.ausztriaimunkak.hu oldalon a meghatározott napon és helyen megjelentetni szándékozott és a Reklámközzétevő által elfogadott hirdetést a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató a megjelenés előtt legkésőbb
- egy munkanappal lemondja, úgy kötbér címén a hirdetési díj 100%-át (száz százalékát),
- a megjelenés előtt 2 (kettő) munkanappal történő lemondás esetén 50%-át (ötven százalékát), 
- 3 (három) munkanappal történő lemondás esetén pedig 25 %-át (huszonöt százalékát) köteles megfizetni.

VI.
Minőségi követelmények

1.    A Reklámközzétevő csak elektronikus formában, lehetőleg email-en elküldött hirdetéseket fogad el. 

2.    Ha a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató által leadott hirdetés nem felel meg a Feltételekben leírt követelményeknek, erre őt a Reklámközzétevő írásban, az ok megjelölésével figyelmezteti.

VII.
 A Reklámközzétevő felelősségére vonatkozó szabályok

1.    A reklámért elsősorban és mindenre kiterjedően a Reklámtv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató a felelős. A Reklámszolgáltatónak a reklám elkészítésénél úgy kell eljárnia, és a reklámot közzétevő Reklámközzétevő a közzétételnél úgy jár el, hogy a Reklámozó helytállási kötelezettségét nyilvánvalóvá, illetve lehetővé tegye. 

2.    A Reklámközzétevő kötelezettséget vállal arra, hogy az időben átadott és elfogadott hirdetést a megállapodás szerint megjelenteti. A reklámok elhelyezésekor a Reklámtv. elhelyezésre vonatkozó előírásainak betartása a Reklámközzétevő felelőssége. Ennek elmulasztása esetén a Reklámszolgáltatót és ügyfelét semmilyen felelősség nem terheli.

3.    Ha a Reklámközzétevő által megjelentetett hirdetés a megrendeléstől eltérő, szövege egészben vagy részben olvashatatlan, az ábra, grafika (kép) nem felismerhető, vagy a hirdetés nem az előre megállapodott időpontban jelent meg, a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató elsősorban a hirdetési díj arányos leszállítását követelheti, másodsorban kérheti a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelentetését.

4.    Ha a hirdetés közzététele olyan okból marad el, amelyért a Reklámközzétevő a felelős, ide nem értve a Megrendelő VII. 3. pont szerinti teljesítését, a Reklámközzétevő hirdetési díjra nem tarthat igényt.

5.    A Reklámközzétevővel szemben bármely esetben a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató által érvényesíthető kártérítési igény összege a hirdetési díjra korlátozódik. Vis maiorért a Reklámközzétevőt semmiféle felelősség nem terheli (Vis maiornak minősül különösen: sztrájk, elemi csapás, egyéb ellenállhatatlan erő). 

6.    Mind a Reklámközzétevő, mind a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató aláveti magát az Önszabályozó Reklám Testület Alapszabályában meghatározott Önszabályozó Reklám Testület Etikai Ad hoc Bizottsága Eljárási Szabályzatának minden olyan etikai és jogvita tekintetében, amely jelen Feltételek alapján kerül megindításra.


VIII. 
A hirdetési díj 

1.    A Reklámközzétevő a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, hirdetési díj ellenében teszi közzé. A Tarifatáblázatban kerül rögzítésre az irányadó alapár, engedmények és felárak mértéke. (Továbbiakban, együtt: “hirdetési díjak”)
    
2.    A hirdetési díjak tartalmazzák a hirdetés közzétételével felmerülő szokásos technikai költségeket, nem tartalmazzák azonban a hirdetések elkészítését és átadási költségeit, valamint a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató által kért jelentősebb változtatások elvégzésének költségeit. Ez utóbbi költségek a hirdetési díjon felül a Reklámozót és/vagy Reklámszolgáltatót terhelik.
    
3.    A Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot, hogy promóciós akciók esetén a hirdetési díjat a Tarifatáblázattól eltérően állapítsa meg.
    
4.    A díj megállapítása a Reklámközzétevő reklámszerverének adata alapján történik. Amennyiben a hirdetések kiszolgálásában a Reklámközzétevő által üzemeltetett reklámszerver kívül, a Reklámozó vagy egy harmadik fél (a továbbiakban idegen szerver) is részt vesz, és az idegen szerver adatai, valamint a Reklámközzétevő szerverének adatai közötti eltérés:
a.    az 5%-ot (öt százalékot) nem haladja meg, a Reklámközzétevő elfogadja az idegen szerver adatait,
b.    a 10%-ot (tíz százalékot) nem haladja meg, a Reklámközzétevő egyeztetési és/vagy ellenőrzési eljárást kezdeményezhet, mely során állapítja meg a díjat, ezen eljárás elmaradása esetén elfogadja a két adat összegének felét,
c.    a 10%-ot (tíz százalékot) meghaladja, a Reklámközzétevő a saját üzemeltetésében lévő szerver adatai szerint állapítja meg a díjat.

 

IX.
A számlázás rendje

1.    A hirdetési díjat a Reklámközzétevő által kiállított számla ellenében kell megfizetni.

2.    A Reklámközzétevő – eltérő megállapodás hiányában - a teljesítés után 8 (nyolc) banki napos átutalással fizetendő számlát állít ki. Amennyiben a teljesítés a tárgyhót követő időszakra is áthúzódik, a Reklámközzétevő jogosult a tárgyhóra arányosan esedékes és teljesített teljesítésről számlát kiállítani.

3.     Amennyiben a Reklámszolgáltató és/vagy Reklámozónak felróható okból az adott évre megrendelt hirdetést nem jelent meg, a Reklámközzétevő a megrendelést követő év januárjában jogosult a megrendelésnek megfelelő összeget a IX.2. szerint kiszámlázni.

4.    Ha a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató a részére kiküldött számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Megrendelő a számviteli előírások szerint, de legkésőbb a fizetési határidőn belül köteles a kifogásait előterjeszteni.

5.    A hirdetési díj késedelmes kiegyenlítése esetén - ettől eltérő megállapodás hiányában - a Reklámközzétevő 12%-os (tizenkét százalékos) késedelmi kamatot számít fel, valamint a behajtással felmerülő költségeket is az ügyfélre hárítja. A Reklámtv. szerinti reklamáció a késedelmi kamat-számítások kezdetét nem függeszti fel.

6.    Amennyiben a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató a hirdetési díjat alapos indok nélkül határidőre nem fizeti meg, a Reklámközzétevő jogosult a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató további hirdetéseinek közzétételét felfüggeszteni - előzetes írásbeli értesítés után, melyben a fizetési kötelezettség teljesítésére további 8 (nyolc) napos határidőt biztosít -, illetőleg jogosult újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért a Reklámközzétevőt felelősség nem terheli. 

6.    Jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.,  valamint a Reklámtv. vonatkozó rendelkezései értelemszerűen irányadóak.

 


 

cimkék:

CarreerJet

Hirdessen portálunkon!

Címkék

Szociális juttatások Ausztriában: a családi pótlék (2. rész)

17/01/2017

Ausztriai tanácsadónk segítségével folytatjuk az osztrák szociális rendszert bemutató sorozatunkat. Ezúttal is a családi pótlék kérdését járjuk körbe.

Szociális juttatások Ausztriában: a családi pótlék 1. rész

15/01/2017

Új sorozatunkban egy ausztriai iroda segítségével mutatjuk be az osztrák szociális és munkaügyi rendszert. Az első írás a családi pótlékról szól.

Partnereink

Munkák Hollandiában

Közösség